Uitkomsten enquêtes online Panel

Belangrijkste resultaten enquête afronden behandeling (februari 2023)

Geen beleid en over afronden in de organisatie


Respondenten geven aan dat er niet altijd beleid is over afronden binnen hun organisatie, of dat het beleid hierover niet bekend is bij hen. Van de respondenten geeft 37% aan behoefte te hebben aan duidelijke richtlijnen over afronden van een behandeling.

Vervolg
Uit de enquête blijkt dat zorgprofessionals behoefte hebben aan richtlijnen over afronden. Akwa GGZ kan hier een bijdrage leveren door in de zorgstandaarden een aparte paragraaf over het afronden van de behandeling toe te voegen. Ook kan het ontwikkelen van een nieuwe generieke module over het tijdig afronden van de behandeling een mogelijkheid zijn. Deze opties worden uitgewerkt een voorgelegd aan de Kwaliteitsraad van Akwa GGZ. In de nieuwsbrief van Akwa GGZ lees je meer over het vervolg hiervan.